Camperverhuur in Schoonebeek - Drenthe

T: 06 - 537 577 62 | E: info@allbestcampers.nl

  Algemene Voorwaarden

  Algemene huurvoorwaarden behorend bij de huurovereenkomst voor (ver)huur van een camper van Vof All Best Campers, Europaweg 189A, 7761 AE Schoonebeek, (verhuurder) en huurders die een camper huren van All Best Campers en zich conformeren aan deze algemene huurvoorwaarden.

  Artikel 1. Toepasselijkheid.

  1. Deze algemene huurvoorwaarden maken deel uit van al onze offertes, aanbiedingen en huurovereenkomsten.

  2. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de andere daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven.

  3. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn.

   

  Artikel 2. Totstandkoming, duur en einde van de overeenkomst.

  1. Totstandkoming overeenkomst: Huurder dient een reserveringsverzoek in voor de huurperiode van de camper. De ontvangst daarvan wordt per e-mail of post bevestigt. Vervolgens ontvangt huurder een reserveringsbevestiging, waarmede de huurovereenkomst van kracht is. De betalingsverplichtingen gaan dan in, zoals in de reserveringsbevestiging en in de algemene voorwaarden wordt aangegeven. Bij het afhalen van de camper op de vertrekdag wordt het verhuurcontract door verhuurder en huurder ondertekent. Identificatie en het tonen van het rijbewijs (van alle bestuurders) vindt dan plaats. Van het rijbewijs (de rijbewijzen) wordt (worden) een kopie gemaakt. Verhuurder is pas verplicht tot uitvoering van de huurovereenkomst, nadat de huurovereenkomst door beide partijen is ondertekend en de huurder de door hem verschuldigde huurprijs en waarborgsom heeft voldaan binnen de in de overeenkomst daarvoor gestelde termijnen. Door ondertekening van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord met de overeengekomen huurprijs, waarborgsom ad € 1000,--, de huurovereenkomst met betrekking tot de camper en deze algemene huurvoorwaarden.

  2. Aanvang huurperiode: De verhuurperiode begint op de overeengekomen vertrekdag om 16.00 uur (na afspraak) en eindigt op de overeengekomen terugbrengdag om 10.00 uur. Indien de camper tijdig gereed staat kan deze in overleg zonder bijkomende kosten eerder worden afgehaald.

  3. Annulering: Bij annulering is de huurder verschuldigd:25% van de huursom tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode, 60% van de huursom tot 4 weken voor aanvang van de huurperiode, 90% van de huursom binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode, 100% bij aanvang van de huurperiode. Het eerder terugbrengen van de camper/kampeerauto zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan)

  4. Einde huurperiode: Huurder is verplicht uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt, de camper aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij vooraf tussen huurder en verhuurder een verlenging van de huurtermijn is overeengekomen. Overschrijding van de huurperiode zonder vooraf overleg met verhuurder is nadrukkelijk verboden. Hiervoor wordt de huurder € 300,-- per dag extra in rekening gebracht onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten.

  5. Ontbinding overeenkomst: Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen in de volgende gevallen: *Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt. *Bij overlijden, onder curatelenstelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder. *Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslaglegging op de gehuurde camper. Zie ook deze in artikel 7 van deze Algemene huurvoorwaarden. *Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt. *Indien door grote schade of vermissing de gehuurde camper niet inzetbaar is.

   

  Artikel 3. Huurprijzen, betaling en borgsom.

  1. Huurprijzen: Voor onze verhuurprijzen wordt verwezen naar onze (beschikbaarheids)kalender met daaraan verbonden prijzen op onze website. De verhuurprijzen zijn gebaseerd op één volledige week en de bedragen zijn inclusief BTW. De verhuurprijzen zijn exclusief brandstof.

  2. Waarborg: De waarborgsom bedraagt voor de huurperiode € 1000,-- en moet contant worden voldaan of per bankoverschrijving uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de verhuurperiode. Indien bij de inlevering mocht blijken dat er schade aan of in de camper is ontstaan, er verkeersboetes zijn opgelopen, de camper niet schoon is of niet met een volle diesel tank is ingeleverd, zal verrekening plaatsvinden met de waarborgsom conform de huurvoorwaarden. De waarborgsom zal zoveel mogelijk per omgaande, doch uiterlijk 4 weken na terugkomst van de camper aan de huurder worden teruggestort op de rekening waarvan het door de huurder is overgemaakt. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. Indien verkeersboetes, opgelopen tijdens deze verhuurperiode later worden ingediend, worden deze bij huurder in rekening gebracht.

  3. Betaling: 50% van het totale huurbedrag dient te worden voldaan na reservering bij ondertekening van het huurcontract (of binnen 7 dagen na dagtekening daarvan) te zijn bijgeschreven op bankrekeningnr. NL30 ABNA 0553 9979 63 t.n.v. All Best Campers, Europaweg 189A, 7761 AE Schoonebeek. Na ontvangst van dit bedrag is de reservering pas definitief. De resterende 50% van de totale huursom dient te zijn bijgeschreven op bovengenoemde bankrekeningnummer uiterlijk 5 weken voor aanvang van de huurperiode.

   

  Artikel 4. Ingebruikneming en inlevering van het gehuurde.

  1. Ingebruikneming: 1. Indien door welke oorzaak dan ook verhuurder niet in staat zal zijn het gehuurde aan huurder ter beschikking te stellen, heeft verhuurder het recht hetzij binnen 24 uur na het afgesproken tijdstip van ingebruikneming, in overleg met huurder, een ander gelijkwaardig voertuig aan huurder ter beschikking te stellen, hetzij de huurovereenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 2. Bij ontbinding van de huurovereenkomst op grond van lid 1 van dit artikel zal verhuurder de reeds door huurder gedane betalingen ten aanzien van huurprijs en waarborgsom onmiddellijk restitueren. c. Indien de camper, wegens omstandigheden later beschikbaar is, kan slechts aanspraak worden gemaakt op teruggaaf van de huursom van het aantal verloren dagen. 3. Onze campers worden schoon, voorzien van een brandstoftank aan de huurder meegegeven. Tot de standaarduitrusting van de camper behoren verder stuurbekrachtiging, 2 volle gasflessen, kachel, koelkast, gasboiler, badkamer met toilet en wastafel, accu’s, 220 volt, aansluitbekabeling (40 meter), schoon- en vuilwatertank, stereo/radio/cd, zonneluifel, fietsendrager, watervulslang, toiletvloeistof, technische basiskit, brandblusser en een Europese Campergids. 4. De camper wordt uitsluitend aan de huurder ter beschikking gesteld indien het volledige huurbedrag is voldaan en de waarborgsom is gedeponeerd. 5. Bij het afhalen van de camper krijgt u een instructie en uitleg over de werking van de camper en worden de benodigde papieren uitgereikt.

  2. Inlevering: De camper dient schadevrij en van binnen goed schoon afgeleverd te worden. Bij niet schoon inleveren zal € 150,-- in mindering worden gebracht op de waarborgsom. Het reinigen van de buitenkant van de camper zal door de verhuurder gedaan worden. De schoon- en vuilwatertank en de chemische toilettank dienen te zijn geleegd voordat de camper wordt ingeleverd. Voor het niet ledigen hiervan zal eveneens € 150,-- in mindering worden gebracht op de waarborgsom.

  De huurder is verplicht bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan verhuurder. Indien blijkt dat de betaalde waarborgsom niet toereikend is en eventuele schades die buiten de WA-Casco verzekering vallen en ontstaan zijn tijdens de huurperiode zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door verhuurder, boven de waarborgsom contant aan verhuurder ter hand stellen.

  De camper dient afgetankt met diesel te worden ingeleverd. Indien de brandstoftank niet volledig is gevuld is huurder de brandstofkosten van het afvullen met daarbovenop € 50,-- verschuldigd.

   

  Artikel 5. Gebruik van het gehuurde.

  1. De bestuurder dient minimaal 23 jaar zijn en drie jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs B. Bij reservering is legitimatie daarvan verplicht en de afgifte van een kopie een voorwaarde. Ook is de afgifte van een kopie van een geldig paspoort verplicht. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat zijn of haar gegevens kunnen worden geverifieerd. Verhuurder kan, indien dit nodig geacht wordt, vooraf de afgifte van de camper ’een verklaring van goed gedrag’ vragen.

  2. Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden zoals het een goed huisvader betaamt. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen.

  3. Alleen de met namen genoemde personen in het verhuurcontract mogen de camper besturen.

  4. De huurder is verplicht bij schade, ontvreemding, vermissing etc. van de camper direct aangifte bij de politie te doen en proces-verbaal op te laten maken.

  5. Huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

  6. Tijdens het rijden meenemen van personen anders dan vermeld in het huurcontract is niet toegestaan.

  7. Het is huurder uitdrukkelijk verboden het gehuurde te gebruiken of te doen gebruiken voor deelneming aan of training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s enz. of voor smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, het geven van rijles, het trekken van andere voertuigen, het tegen betaling vervoeren van andere personen, dan wel handelingen te verrichten, te doen verrichten of na te laten waardoor schade aan het gehuurde kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.

  8. Het is niet toegestaan om de camper te gebruiken voor het bezoeken van festivals of te gebruiken op een festivalterrein of –camping zonder overleg met verhuurder.

  9. Van alle landen die op de groene kaart staan vermeld mogen met de camper alleen de Europese landen worden bezocht, dit met uitzondering van 1. Albanië, 2. het meest noordelijke deel van Scandinavië (Noordkaap) en 3. De landen waar een negatief reisadvies voor is afgegeven.

  10. Roken is in de camper niet toegestaan. Huisdieren zijn in de camper niet toegestaan.

  Het reinigen van de buitenkant met een schuurspons is niet toegestaan. Bij overtreding hiervan zal de volledige borgsom (€ 1000,--) worden ingehouden.

   

  Artikel 6. Kosten en reparaties tijdens de huurperiode.

  Kosten die verband houden met het gebruik van de camper, zoals diesel, extra motorolie, koel- en remvloeistof, reparatie aan banden ect. zijn voor rekening van de huurder. Huurder krijgt de camper met volle dieseltank mee en dient deze met volle tank te retourneren.

  Ondanks het feit dat onze campers optimaal goed worden onderhouden, kan zich altijdeen defect voordoen of kan er schade ontstaan. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 100,-- excl. BTW uit laten voeren. Dit dient te geschieden door een erkend autobedrijf en bij voorkeur door een dealer van het merk van de camper. Voor reparaties die een bedrag te boven gaan,dient te allen tijde vooraf contact met de verhuurderworden opgenomen en goedkeuring worden gevraagd. Op naam van All Best Campers gestelde originele en gespecificeerde nota's worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald. Vergoedingis uitgesloten als de kosten zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik of indien de huurder opzet,grove schuld of nalatigheid ter zake van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparaties het gevolg zijn van het niet naleven van enige verplichting uit hoofdevan deze overeenkomst.

  Indien schade of een defect ontstaat, waardoor de camper niet meer rijdbaar is, zal verhuurder waar mogelijk trachten een vervangende camper in te zetten, hierop kan echter nooit aanspraak worden gemaakt. Bij iedere aanrijding waarbij sprake is van schade en of beschadiging dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient u verhuurder binnen 24 uur telefonisch of anderszins op de hoogte te stellen. Het proces-verbaal en het ingevulde Europese schadeformulier dienen door de huurder bij het einde van het huurcontract direct aan verhuurder ter hand te worden gesteld.

  Door onze verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder zodanige invloed van alkohol, medicijnen of bedwelmende middelen dat hij niet in staat moet worden geacht de camper te besturen, het laten besturen en rijden door ( op Grond van artikel 5 van deze Algemene huurvoorwaarden ) niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de hhurder. De huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake. 

   

  Artikel 7. Beslaglegging en/of vermissing van de camper.

  Huurder verbindt zich verhuurder onverwijld na het gebeurde, in kennis te stellen van eventuele beslaglegging op het gehuurde, van het feit dat het gehuurde geheel of gedeeltelijk uit de macht van de huurder is geraakt, van het feit dat derden ten aanzien van het gehuurde rechten doen gelden of van enige andere omstandigheid, die de belangen van de verhuurder kan schaden.

  In alle gevallen doet huurder terstond aangifte bij de plaatselijke autoriteiten en verzoekt tot het opmaken van een proces-verbaal, waarvan eveneens terstond een kopie aan verhuurder ter beschikking dient te worden gesteld.

   

  Artikel 8. Verzekering en eigen risico.

  De camper is WA+Casco (all risk) met een verplicht eigen risico van € 1000,-- per schadegeval verzekerd bij A.S.R. Schadeverzekering N.V. Postbus 2072, 3500 HB Utrecht via intermediair Spitz, 7701 NP Dedemsvaart ( info@mijnspitz.nl ) relatienummer 203130, inclusief uitgebreide pechhulp. Eigen risico bestuurders jonger dan 24 jaar bedraagt 250,-- euro extra. 

  Schade/diefstal aan het interieur, radio/CD, navigatie apparatuur, zonneluifel, fietsenrek en banden en bij ruitschade/breuk is voor risico van de huurder.

  Het gebruik van water uit de schoonwatertank gebeurt op eigen risico.

   

  Afkoop Eigen Risico Autohuur De mogelijkheid is voor huurders om zelfstandig via de website van All Best Campers een verzekering bij Allianz Global Assistance via onze verzekeringsagentschap Spitz-verzekeringen het eigen risico van € 1000,- af te kopen. De premie voor de "Afkoop Eigen Risico Autohuur" bedraagt € 8,-- per dag incl. assurantiebelasting. De premie dient rechtstreeks aan Spitz betaald te worden en de polis wordt u toegezonden. Klik hier om de aanvraag te doen. 

   

  Afsluiting reisverzekering en/of annuleringsverzekering

  Wij adviseren u een goede reis- en annuleringsverzekering. U kunt eventueel een reisverzekering en/of een annuleringsverzekering afsluiten bij Allianz Global Assistance via onze verzekeringsagentschap Spitz-verzekeringen. 

  Annuleringsverzekering afsluiten

  Reisverzekering afsluiten

  ERVA

   

  Artikel 9. Aansprakelijkheid verhuurder.

  Verhuurder is niet aansprakelijk voor alle kosten en schade van inzittenden van de camper of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde auto, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten.

  Verhuurder is in het bijzonder niet aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit de volgende omstandigheden: * Overtreding door huurder van de wegenverkeers wetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland. * Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder op basis van artikel 2 van deze algemene voorwaarden. *Reparatie en onderhoud van de camper dan wel overige omstandigheden, waardoor de huurder tijdens de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de camper.

  Huurder vrijwaart verhuurder onvoorwaardelijk van alle aanspraken ter zake.

   

  Artikel 10. Aansprakelijkheid van de huurder.

  a. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden en/of wet niet nakomt, is huurder aansprakelijk voor de daardoor voor verhuurder reeds ontstane en nog te ontstane kosten en schade. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de camper, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of de verzekeraar van huurder en/of derden.

  b. Huurder zal, zonder enige reserve de door verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen nadat verhuurder deze kosten en schade bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan verhuurder rechts heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.

  c. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, die verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

  d. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel het gehuurde door huurder en/of inzittenden niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt, in welk geval verhuurder gerechtigd is het gehuurde terstond tot zich te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. In dat geval heeft huurder geen recht op restitutie van de gehele door hem voldane huurprijs of een gedeelte daarvan.

  Overige bepalingen.

  Bezichtiging: Het is mogelijk om na afspraak de camper te bezichtigen.

  Minimale huurperiode: In de maanden juli en augustus geldt in principe een minimale verhuurperiode van twee weken. In de overige maanden verhuurperiode en wisseldagen in overleg.

  Wasstraat: Het is niet toegestaan de camper in de wasstraat te reinigen.

  Ophalen en retourneren van de camper:

  Bij het ophalen van de camper op vrijdag na 16.00 uur staat deze geheel voor u vertrekklaar:

  a. schoon van buiten en van binnen. b. schoonwatertank vol en de vuilwatertank leeg. c. toiletafvaltank schoon en leeg. d. 2 gasflessen waarvan minimaal 1 geheel vol. e dieseltank vol.

  U krijgt uitleg over de camper en de werking van de aanwezige apparatuur.

  U gaat zelf de camper controleren op eventueel aanwezige beschadigingen aan de binnenkant, buitenkant en complete inventaris.

  Op deze manier controleert u verhuurder en eventuele voorgaande huurders en voorkomt u misverstanden bij het retourneren van de camper.

  Bij het retour brengen van de camper op vrijdag voor 10.00 uur dient deze:

  a. op de afgesproken tijd terug te zijn. b. schoon van binnen (wij reinigen de buitenkant). c. vuilwatertank leeg. d. toiletafvaltank schoon en leeg. e. dieseltank vol.

  Dit wordt door verhuurder gecontroleerd, evenals eventuele schade aan camper of inventaris. Wanneer er bij retour iets om wat voor reden dan ook over het hoofd wordt gezien of een volgende huurder ontdekt iets voor zijn vertrek behouden wij ons het recht voor daar later op terug te komen. Indien er iets niet in orde is zijn daar kosten aan verbonden. Voor een specificatie van deze kosten verwijzen wij naar de inventarislijst.

  Over ons

  All Best Campers verhuurt goed onderhouden campers die van alle gemakken zijn voorzien. 

  Bij de verhuur bieden wij een goede all-in verzekering, inclusief een regeling voor een vervangende camper bij pech of ongeval.

  Bent u klaar voor een onbezorgde vakantie?
  Neem dan nu contact met ons op!

  Contact

  All Best Campers

  Europaweg 189a
  7761 AE Schoonebeek, Drenthe

  E-mail:info@allbestcampers.nl
  Tel: 06 - 537 577 62
  ( b.g.g. 06 - 512 072 08)

  Facebookpagina:
  https://www.facebook.com/allbestcampers/

  Aanmelden nieuwsbrief

  Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.
  © 2018 All Best Campers. Alle rechten voorbehouden. Design: dvhp.nl